Chat with us, powered byLiveChat

ŠOBRĪD NAV AKTĪVAS IZSLUDINĀTAS CIRSMU IZSOLES

SIA „FOREST MENTOR GROUP”

reģistrācijas nr. 40103908547

CIRSMU IZSOLES NOLIKUMS

Apstiprināts 2016.gada 06. jūnijā.

Šis izsoles nolikums (turpmāk –Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek rīkota izsludinātā cirsmu izsole un noteikts pircējs, ar kuru tiek slēgti izsoles ietvaros nosolīto objektu (cirsmu) pirkuma līgumi.

1.Vispārējie noteikumi

1.1. Izsoles organizētājs ir SIA „FOREST MENTOR GROUP” (vienotais reģistrācijas numurs: LV40103908547, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona ielā 129-4, Rīga, LV-1012).

1.2.Izsoles vieta un laiks– informācija norādīta SIA „FOREST MENTOR GROUP” mājas lapāhttp://www.forestmentor.lv, sadaļā „Cirsmu izsoles”.

1.3.Dalībnieku reģistrācija- informācija par reģistrācijas kārtību norādīta SIA „FOREST MENTOR GROUP” mājas lapāhttp://www.forestmentor.lv, sadaļā „Cirsmu izsoles”.

1.4.Izsoles veids- atklāta mutiska izsole ar augšupejošu cenu.

1.5. Izsole tiek izsludinātaSIA „FOREST MENTOR GROUP” mājas lapāhttp://www.forestmentor.lv, sadaļā „Cirsmu izsoles”, kur norādīta šāda sākotnējainformācija:

- Izsoles nolikums;

- Izsolāmā objekta nosaukumu un atrašanās vieta;

- Izsoles vieta un laiks;

- Izsolāmā objekta izsoles sākumcena (turpmāk -Sākumcena);

- Izsoles dalības naudas apmērs;

- Izsoles soļa (cenas paaugstinājums izsoles laikā) apmērs;

- Cirsmas pirkuma līguma projekts.

1.6. SIA „FOREST MENTOR GROUP” mājas lapā nepublicētie dokumenti izsoles potenciālajiem dalībniekiem tiek izsniegti pēc attiecīgā dalībnieka pieprasījuma, nosūtot tos uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi vai izsniedzot personīgi.

1.7.Aizliegta vienošanās. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu. Izsoles komisijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem atstādināt pretendentu vai pārtraukt un atcelt izsoli, ja tā konstatē vai tai rodas aizdomas par aizliegtas vienošanās esamību.

2.Izsoles dalībnieki un reģistrācija

2.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt gan juridiskas, gan fiziskas personas.

2.2. Lai piedalītos izsolē, izsoles dalībniekam:

2.2.1. Jāreģistrējas izsolei SIA „FOREST MENTOR GROUP” mājas lapāhttp://www.forestmentor.lv, sadaļā „Cirsmu izsoles”, vai klātienē SIA „FOREST MENTOR GROUP” birojā Kr.Barona ielā 129, Rīgā. Pēc reģistrācijas pretendents uz norādīto e-pasta adresi saņem reģistrācijas apstiprinājumu;

2.2.2. Jāapmaksā izsoles dalības nauda;

2.2.3. Pirms izsoles jānoslēdz vienošanās ar izsoles organizētāju SIA „FOREST MENTOR GROUP” par dalību izsolē;

2.2.4. Pirms izsoles jāuzrāda izsoles organizētājam sekojošus dokumentus:

- Juridiskajām personām – dokumentus, kas apstiprina uzņēmuma pārstāvja pārstāvības tiesības;

- Fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.

2.3.Dalības maksa. Izsoles dalībnieki līdz izsoles sākumam samaksā dalības maksu, to pārskaitot uz SIA „FOREST MENTOR GROUP” bankas norēķinu kontu Nr.LV06HABA0551040284979, kas atvērts AS „Swedbanka”. Dalības maksa pretendentam netiek atmaksāta.

2.4. Izsoles dalībnieks izsolē var piedalīties, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un izsoles pretendents ir pilnībā izpildījis visus nolikuma 2.2.punktā minētos nosacījumus.

2.5. Izsoles komisija pirms izsoles sastāda izsoles dalībnieku sarakstu un pārbauda kvalifikācijas dokumentus (2.2.punkts), dalības maksas samaksas faktu, kā arī dalībnieku personību apliecinošus dokumentus.

2.6.Izsoles komisija izsolē var nepielaist dalībnieku, ja:

2.6.1. Ir pamats uzskatīt, ka izsoles dalībnieks ir maksātnespējīgs vai tā maksātspēja ir ierobežota;

2.6.2. Izsoles dalībnieks nav izpildījis visas kvalifikācijas izsolei prasības (2.2.punkts), t.sk. dalībnieks nav veicis izsoles dalības maksas maksājumu;

2.6.3. Dalībnieks kādā no iepriekšējām izsolēm nav ievērojis izsoles nolikumu, t.sk. nav veicis samaksu par nosolīto objektu.

3.Izsoles objekta pārdošana un pirkuma maksas samaksas nosacījumi

3.1. Pirms izsoles izsoles komisija papildus Sākumcenai nosaka arī izsoles objekta vēlamo pārdošanas cenu (turpmāk –Slepenā cena). Slepeno cenu izsoles komisija paziņo tikai izsoles uzvarētājam, norādot to izsoles protokolā.

3.2. Objekts netiek pārdots lētāk par Slepeno cenu. Gadījumā, ja izsoles ietvaros Slepenā cena nav pārsniegta, tiek uzskatīts, ka izsoles objekts nav nosolīts un Slepenā cena izsoles dalībniekiem netiek atklāta.

3.3. Ja uz izsoli ir pieteicies un ieradies tikai viens dalībnieks, tas izsoles komisijai piedāvā savu izsoles objekta pirkuma cenu, ievērojot Nolikuma 2.2.punkta nosacījumus.

3.4. Nosolītā objekta pirkuma līgumu izsoles uzvarētājs paraksta uzreiz pēc izsoles pabeigšanas. Gadījumā, ja izsoles uzvarētājs neparaksta nosolītā objekta pirkuma līgumu Nolikuma noteiktajā kārtībā, tas zaudē tiesības slēgt nosolītā objekta pirkuma līgumu un tiek uzskatīts, ka izsoles objekts nav nosolīts. Vienlaikus šādā gadījumā attiecīgā objekta izsoles uzvarētājs maksā SIA „FOREST MENTOR GROUP” līgumsodu 10% apmērā no attiecīgā izsoles objekta nosolītās cenas (objekta pirkuma maksas).

3.5. Nosolītā objekta pirkuma maksas samaksu izsoles uzvarētājs veic saskaņā ar izsoles objekta pirkuma līguma nosacījumiem, kā arī ievērojot Nolikuma un pirms izsoles noslēgtās vienošanās par dalību izsolē nosacījumus.

3.6. Gadījumā, ja izsoles uzvarētājs nosolītā objekta pirkuma līgumā noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu (nosolītā objekta pirkuma maksu), tas maksā SIA „FOREST MENTOR GROUP” līgumsodu 10% apmērā no izsoles objekta nosolītās cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo izsoles uzvarētāju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma daļā, kādā tie pārsniedz līgumsoda apmēru.

3.7. Nolikuma 3.6.punktā minētājā gadījumā tiek uzskatīts, ka attiecīgā nosolītā objekta pirkuma līgums ir spēkā neesošs no tā noslēgšanas brīža, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties nosolītā objekta pirkuma līgumu un tiek uzskatīts, ka konkrētais izsoles objekts nav nosolīts.

4.Izsoles norise

4.1. Pirms izsoles sākuma dalībnieks saņem izsoles dalībnieka numuru.

4.2. Izsoles gaita tiek protokolēta.

4.3. Izsoles sākumā izsoles vadītājs raksturo izsolāmo objektu, paziņo tā sākumcenu, izsoles soli un lūdz dalībniekiem apstiprināt gatavību uzsākt izsoli.

4.4. Izsoles komisija fiksē katra dalībnieka piedāvāto izsoles objekta cenu. Dalībnieki pakāpeniski palielina izsoles objekta cenu par izsoles soļa apmēru. Pēc dalībnieka piedāvātās cenas, ja neturpinās citi piedāvājumi, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosaukto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu, kas liecina par objekta izsoles pārtraukšanu.

4.5. Izsoles komisijai ir tiesības izraidīt no izsoles norises vietas tās personas, kuras izsoles komisijas ieskatā traucē izsoles gaitu. Ja izraidītā persona ir izsoles dalībnieks, tas zaudē tiesības piedalīties izsolē.

4.6. Izsoles norises gaitu uzrauga izsoles komisija. Jebkura cita persona, kas nav izsoles dalībnieks un vēlas sekot līdzi izsoles gaitai, var tik ielaista izsoles telpās tikai gadījumā, ja tam piekrīt visi izsoles dalībnieki un izsoles komisija.

4.7. Izsoles gaitā radušos izsoles dalībnieku jautājumus, kurus nereglamentē Nolikums, izsoles komisija izskata un pieņem attiecīgu lēmumu (ja tāds nepieciešams) līdz izsoles beigām. Izsoles komisija pēc saviem ieskatiem ir tiesīga apturēt izsoli, lai izlemtu attiecīgo radušos jautājumu.

4.8. Tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks, piedaloties izsolē, pilnībā apzinās un ir iepazinies ar izsoles objekta faktisko stāvokli dabā, juridiskos statusu, t.sk. apgrūtinājumiem (ja tādi pastāv), kā arī ar visu nepieciešamo dokumentāciju.

4.9.Izsole tiek uzskatīta par nenotikušu, ja:

- nevienam dalībniekam nav atbilstošu dalības izsolē kvalifikācijas dokumentu;

- nosolītā cena ir zemāka par Slepeno cenu;

- ja tiek konstatēta aizliegta vienošanās izsoles dalībnieku starpā, t.sk. bijusi noruna atturēt dalībnieku no piedalīšanās izsolē.

4.10.Objekta pirkuma līgums. Nosolītā objekta pirkuma līgums tiek noslēgts uzreiz pēc izsoles pabeigšanas.

4.11.Nosolītā objekta nodošana. Nosolītais objekts tiek nodots pircēja īpašumā, lietojumā un valdījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nosolītā objekta pirkuma līguma parakstīšanas un pilnas pirkuma maksas samaksas, atbilstoši attiecīgā objekta pirkuma līguma nosacījumiem.